Erasmus+ Εκπαίδευση προσωπικού

Πρόγραμμα Erasmus+ Κ101 2020-2023

Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

Το έργο με κωδικό αριθμό 2020-1-CY01-KA101-065774, υπό τον τίτλο «Καινοτομία - Αρωγός στη Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας», είχε διάρκεια 30 μήνες από την 01-10-2020 μέχρι τις 31-03-2023 και έδωσε την ευκαιρία στους καθηγητές και τη διευθυντική ομάδα του σχολείου, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια στο εξωτερικό.

Εκπαιδεύτηκαν τέσσερις εκπαιδευτικοί από το προσωπικό του Σχολείου σε τέσσερα διαφορετικά θέματα που αφορούν νέες και καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετέφεραν τη γνώση και εμπειρία που έλαβαν και στο υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου και άρχισαν να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στην τάξη, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι καθηγητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καθηγητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες για εκπαιδευτικά θέματα.

Ο κ. Μάριος Χατζηρούσος παρακολούθησε το σεμινάριο "Nature as a Fantastic classroom", όπου έμαθε πώς να οργανώνει παιγνίδια στη φύση, με τρόπο ώστε η φύση να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο.

Μέσα από το σεμινάριο “Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course", που παρακολούθησε η Β.Δ. κ. Ανδρομάχη Πιερίδου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές. Επίσης γνώρισαν νέες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Σε όλα τα σεμινάρια παρουσιάστηκαν νέες και καινοτόμες ιδέες που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τα βέλτιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Ο κ. Ορέστης Κυριάκου παρακολούθησε το σεμινάριο "Innovative Approaches to Teaching". Στο σεμινάριο χρησιμοποιήθηκαν πολλές τεχνικές καινοτόμου διδασκαλίας που έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βρεθούν, μερικές φορές στον ρόλο του μαθητή και άλλες στον ρόλο του εκπαιδευτή. Παρουσιάστηκαν καινοτόμοι τρόποι οργάνωσης εργασιών για τους μαθητές, δραστηριότητες ενίσχυσης της δημιουργικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική μέθοδος και δόθηκε έμφαση στην αποτελεσματικότητα της χρήσης της. Επιπρόσθετα, εργασίες του προγράμματος είχαν ως στόχο την ενσωμάτωση και συμπερίληψη μαθητών με μεταναστευτική βιβλιογραφία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κ. Αλεξία Παναγίδου παρακολούθησε το σεμινάριο "Game-Based Learning and Gamification. Εκεί παρουσιάστηκε η μέθοδος διδασκαλίας με τη χρήση παιγνιδιών και άλλων εργαλείων ΤΠΕ. Η μέθοδος αυτή βελτιώνει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων των μαθητών. Επίσης η μάθηση μέσα από παιχνίδια κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον καθώς βασίζεται στη χρήση της φαντασίας. Δίνεται στους μαθητές η ελευθερία να βρουν λύσεις και ιδέες που ενισχύουν το επίπεδο της δημιουργικότητάς τους. Μέσα από το μάθημα, δόθηκαν πρακτικές ιδέες και καλλιεργήθηκαν νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της μάθησης μέσω παιγνιδιών. Παρουσιάστηκαν πλατφόρμες παιχνιδιών όπως το Kahoot, το Quizziz, το Plickers καθώς και η χρήση φορητών συσκευών για την υποστήριξη της μάθησης και των διαδικτυακών παιγνιδιών διέγερσης. Οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν τη χρήση των κωδικών QR και πώς να τους εφαρμόζουν στα μαθήματά τους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ενότητα του μαθήματος ήταν η ψηφιακή αφήγηση. Χρησιμοποιώντας το story jumper διδαχθήκαν πώς να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο ιστοριών.

Οι βασικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης έχουν επιτευχθεί. Οι καθηγητές που έτυχαν εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντες τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από γνωριμία άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλους καθηγητές από ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη μελέτησαν νέες καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας τις οποίες μετέφεραν στο Σχολείο μας, τις μοιράστηκαν με τους υπόλοιπους συναδέλφους και τις εφάρμοσαν στις τάξεις τους. Έγινε εφικτό, με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, να αυξηθεί η συνεργασία μέσα στην τάξη, να δοθούν κίνητρα μάθησης και να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη. Γενικά η Σχολική μονάδα είχε την ευκαιρία να ανοίξει τους ορίζοντες της στην Ευρώπη του μέλλοντος όπου καινούργιες δεξιότητες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη υψηλότερων στόχων.