Στόχοι σχολικής χρονιάς 2023-2024

Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας έχει θέσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά τους ακόλουθους στόχους, που συνθέτουν το όραμα του Σχολείου.

1ος στόχος: H βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μάθηση και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν την επιτυχία των μαθητών μας, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε σχέση με το όραμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και τα αναλυτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ. Με τον όρο μαθησιακά αποτελέσματα εννοούνται όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι στάσεις, οι συμπεριφορές, οι αξίες και οι δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Όραμα η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας και του πολιτισμού.

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι, η «διαμορφωτική αξιολόγηση», η οποία είναι αξιολόγηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση, είναι μέρος της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και τη ρυθμίζει. Αναγνωρίζει, με ένα αναλυτικό τρόπο, τα δυνατά και αδύνατα σημεία της μάθησης του μαθητή, ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί για τις διδακτικές πρακτικές του και να τις τροποποιήσει. Επιτρέπει, με μια μορφή διαμορφωτικής ανατροφοδότησης, να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και να σχεδιαστούν διδακτικές παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας. Επιπλέον, προωθεί και ενισχύει τη μάθηση όλων των μαθητών μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εμπλέκοντας ταυτοχρόνως το μαθητή στην ανάλυση των λαθών του και των αδυναμιών του και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση και ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.


2ος στόχος: «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»

Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για να ατσαλωθεί περισσότερο η αποφασιστικότητα και η πίστη μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Ο ρόλος του σχολείου, ώστε η μνήμη και ο αγώνας να αποκτήσουν αληθινό νόημα στη σκέψη και στον τρόπο ζωής των μαθητών/τριών μας, της γενιάς του μέλλοντος, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τρεις οι παράμετροι του μόνιμου στόχου «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»: (α) Γνωρίζω τον τόπο μου, (β) Δεν Ξεχνώ την κατεχόμενη γη μου και (γ) Διεκδικώ την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μου.


3ος στόχος: Ασφάλεια και υγεία των μαθητών – Αποδοχή της διαφορετικότητας

Το Σχολείο αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια εντός της σχολικής μονάδας και να απολαμβάνουν τη χαρά της μάθησης. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, επιδιώκεται:

α) η καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης έναντι των νέων επιδημιολογικών δεδομένων και η εφαρμογή των κανόνων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγειονομικής ασφάλειας, όπως καθορίζονται από τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα με την επιμέλεια της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και τη συνετή στάση των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας.

β) η καλλιέργεια του σεβασμού και η αποδοχή της διαφορετικότητας, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην ποιότητα της σχολικής ζωής και στη μείωση του εκφοβισμού.


4ος στόχος: Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μας φέρνουν αντιμέτωπους με ιδιαίτερες προκλήσεις. Κομβικός κρίνεται ο ρόλος του σχολείου στη δημιουργία ενεργών, εγγράμματων πολιτών με «περιβαλλοντική συνείδηση» και δράση, που να  σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και να έχουν όλα τα εχέγγυα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον.


Επιμέρους στόχοι:

Οι δύο πιο κάτω επιμέρους στόχοι προέκυψαν μέσα από έρευνα που έγινε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και είναι συμπληρωματικοί και συνυφασμένοι με τους βασικούς στόχους του Σχολείου.

  • Προώθηση των δεσμών συνεργασίας του Σχολείου με τους εξωτερικούς φορείς
  • Αξιοποίηση των πηγών μάθησης που υπάρχουν στο Σχολείο